Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên CentOS

FFmpeg là một thư viện mã nguồn mở với rất nhiều tiện ích phổ biến cho việc xử lý video trên máy chủ như: chuyển đổi định dạng video/audio, stream video/audio, nén video/audio. Hiện nay FFmpeg được sử dụng rộng rãi bởi các video/audio dịch vụ trực tuyến trên Internet.

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg

Trong bài này, VagaBlog sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt FFmpeg lên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS 6/7.

Yêu cầu:

  1. Máy chủ hoặc VPS sử dụng CentOS 6 hoặc 7
  2. Quyền root, tất nhiên rồi, 🙂

Các bước thực hiện

Cách 1: Cài đặt FFmpeg từ repository

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Lần lượt sử dụng các lệnh sau:

sudo yum install epel-release -y
sudo yum update -y
sudo shutdown -r now

Hiện tại chưa có gói rpm chính thức từ FFmpeg nên chúng ta không thể sử dụng lệnh Yum thông thường để cài đặt như các dịch vụ khác. Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 là Nux Desktop để cài đặt FFmpeg.

Nếu bạn dùng CentOS 7:

sudo rpm –import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

Còn nếu dùng CentOS 6:

sudo rpm –import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm

Bước 3: Cài đặt FFmpeg và FFmpeg Development

sudo yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Cách 2: Cài đặt FFmpeg từ phiên bản prebuilt

Tải về script cài đặt

wget https://raw.githubusercontent.com/q3aql/ffmpeg-install/master/ffmpeg-install

Cấp quyền executable

chmod a+x ffmpeg-install

Tiến hành cài đặt với lệnh

./ffmpeg-install –install release

Kết quả: Test FFmpeg đã được cài hay chưa 

Sử dụng lệnh sau:

ffmpeg

Để biết thêm về FFmpeg, bạn sử dụng lệnh

ffmpeg -h

Nếu kết quả trả về như hình bên dưới là bạn đã cài đặt thành công.

Hướng dẫn kiểm tra path FFmpeg

Hướng dẫn kiểm tra path FFmpeg

Để kiểm tra path mà FFmpeg đã đươc cài đặt bạn có thể sử lệnh:

which ffmpeg

hoặc

locate ffmpeg

Ví dụ cách sử dụng

  • Chuyển file mp3 sang định dạng ogg:
cd wget https://archive.org/download/OTRR_Gunsmoke_Singles/Gunsmoke_52-04-26_001_Billy_the_Kid.mp3 ffmpeg -i Gunsmoke_52-04-26_001_Billy_the_Kid.mp3 -c:a libvorbis -q:a 4 Gunsmoke_52-04-26_001_Billy_the_Kid.ogg
  • Chuyển file FLV sang định dạng Mp4
cd wget https://archive.org/download/TownofchinovalleyChinoValleyflvfiletest1/test.flv ffmpeg -i test.flv -y -vcodec copy -acodec copy test.mp4

Chúc các bạn thành công.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply