Cài đặt intl extension trên CentOS

0
7

Trong một số trường hợp, bạn cần cài PHP intl extension (ví dụ như khi cài đặt mã nguồn mangento). Phần mở rộng này có thể được cài đặt bằng cách sử dụng phiên bản đóng gói như của PHP 5.3.0, hoặc như một phần mở rộng PECL như của PHP 5.2.0. Nói cách khác, có hai phương pháp để cài đặt phần mở rộng intl.

Cài đặt intl extension trên CentOS
Cài đặt intl extension trên CentOS

Trong bài này, mình chỉ hướng dẫn cài đặt trên CentOS với 2 phiên bản PHP 7.x và PHP 5.6 vì đây là những phiên bản phổ biến nhất hiện nay.

Hướng dẫn cài đặt intl extension trên CentOS

yum --enablerepo=remi install php-intl

Vì một số lý do nào đó việc cài đặt không thành công, bạn có thể thử cài lại như sau

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-intl

Sau đó khởi động lại Apache hoặc PHP-fpm:

service php-fpm restart