Chia sẻ

Code hiệu quả disable click chuột phải (right click) – Ctrl U – F12 – Ctrl S

Vì một lý do nào đó, bạn muốn không cho người khác click chuột phải (right click) và Ctrl U – F12 – Ctrl S để view source website. Code dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện disable các chức năng đó.

Code disable right click - Code hiệu quả disable click chuột phải (right click) - Ctrl U - F12 - Ctrl SCode chống chuột phải:

Bạn thêm đoạn code sau vào trong thẻ <body>

onselectstart="return false" oncontextmenu="return false

Ví dụ:

<body onselectstart="return false" oncontextmenu="return false">

Code chống Ctrl U – F12 – Ctrl S

Bước 1: Chèn Jquery để có thể chạy được code (Nếu website của bạn đã có sẵn rồi thì bỏ qua bước này nhé)

<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

Lưu ý là phải gắn code Jquery này đứng trước code chống F12 và Ctrl U nhé.

Bước 2 : Bạn chèn đoạn code sau vào trước thẻ </body> hoặc </head> đều được, miễn sao là đứng dưới Code Jquery.min.js

<script>$(function(){if(window._userdata&&_userdata.page_desktop)window.location=_userdata.page_desktop});jQuery(document).ready(function($){var $ctsearch=$('#ct-search'),$ctsearchinput=$ctsearch.find('input.ct-search-input'),$body=$('html,body'),openSearch=function(){$ctsearch.data('open',true).addClass('ct-search-open');$ctsearchinput.focus();return false},closeSearch=function(){$ctsearch.data('open',false).removeClass('ct-search-open')};$ctsearchinput.on('click',function(e){e.stopPropagation();$ctsearch.data('open',true)});$ctsearch.on('click',function(e){e.stopPropagation();if(!$ctsearch.data('open')){openSearch();$body.off('click').on('click',function(e){closeSearch()})}else{if($ctsearchinput.val()===''){closeSearch();return false}}})});$(function(){$("img").on("error",function(){$(this).attr({alt:this.src,src:""})})});shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){}),shortcut.add("Ctrl+Shift+J",function(){}),shortcut.add("Ctrl+Shift+K",function(){}),shortcut.add("Ctrl+K",function(){}),shortcut.add("F12",function(){}),shortcut.add("Ctrl+U",function(){});</script>

Ok, vậy là xong rồi đó. Bạn có thể tự kiểm tra lại.

Lưu ý: Code này không giấu được đối với dân chuyên nghiệp nhé.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Vaga là một blog được xây dựng với mục đích chia sẻ tất cả những kiến thức, kinh nghiệm về kiếm tiền online, marketing online và một số lĩnh vực có liên quan như thủ thuật SEO, facebook, cách lập website/blog,….

Mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn.

To Top