Code hiệu quả disable click chuột phải (right click) – Ctrl U – F12 – Ctrl S

Vì một lý do nào đó, bạn muốn không cho người khác click chuột phải (right click) và Ctrl U – F12 – Ctrl S để view source website. Code dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện disable các chức năng đó.

Code chống chuột phải:

Bạn thêm đoạn code sau vào trong thẻ <body>

onselectstart="return false" oncontextmenu="return false

Ví dụ:

<body onselectstart="return false" oncontextmenu="return false">

Code chống Ctrl U – F12 – Ctrl S

Bước 1: Chèn Jquery để có thể chạy được code (Nếu website của bạn đã có sẵn rồi thì bỏ qua bước này nhé)

<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

Lưu ý là phải gắn code Jquery này đứng trước code chống F12 và Ctrl U nhé.

Bước 2 : Bạn chèn đoạn code sau vào trước thẻ </body> hoặc </head> đều được, miễn sao là đứng dưới Code Jquery.min.js

<script>$(function(){if(window._userdata&&_userdata.page_desktop)window.location=_userdata.page_desktop});jQuery(document).ready(function($){var $ctsearch=$('#ct-search'),$ctsearchinput=$ctsearch.find('input.ct-search-input'),$body=$('html,body'),openSearch=function(){$ctsearch.data('open',true).addClass('ct-search-open');$ctsearchinput.focus();return false},closeSearch=function(){$ctsearch.data('open',false).removeClass('ct-search-open')};$ctsearchinput.on('click',function(e){e.stopPropagation();$ctsearch.data('open',true)});$ctsearch.on('click',function(e){e.stopPropagation();if(!$ctsearch.data('open')){openSearch();$body.off('click').on('click',function(e){closeSearch()})}else{if($ctsearchinput.val()===''){closeSearch();return false}}})});$(function(){$("img").on("error",function(){$(this).attr({alt:this.src,src:""})})});shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){}),shortcut.add("Ctrl+Shift+J",function(){}),shortcut.add("Ctrl+Shift+K",function(){}),shortcut.add("Ctrl+K",function(){}),shortcut.add("F12",function(){}),shortcut.add("Ctrl+U",function(){});</script>

Ok, vậy là xong rồi đó. Bạn có thể tự kiểm tra lại.

Lưu ý: Code này không giấu được đối với dân chuyên nghiệp nhé.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply